Ogólnopolskie Bezpłatne Targi Ślubne

Bezpłatne ogłoszenia o tematyce ślubno weselnej. Oferty i propozycje usług i towarów.

Promowane tutaj strony targów Ślubnych sponsorowane są przez ogólnopolski i znany portal projektowania stron internetowych.

załóż stronę internetowš

Regulamin

Serwis – portal znajdujący się pod adresem www.slubne-targi.pl, umożliwiający publikowanie, wyszukiwanie, przeglądanie ogłoszeń użytkowników.

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników (netgaleria.pl, Częstochowa ul. Łąkowa 3/23 tel. 602875111).

Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

I Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych, kodu źródłowego itp. przysługują autorom Serwisu.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu wymaga od Użytkownika samodzielnego dodania wpisu oraz jego autoryzację w linku przesłanym mailowo. Zatwierdzając ogłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i jawną publikację wszystkich danych osobowych/kontaktowych przez Administratora przez cały wskazany czas emisji, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
 4. Wszystkie materiały publikowane przez Użytkownika w Serwisie muszą dotyczyć wyłącznie tematyki ślubnej. Wszystkie publikowane odnośniki muszą wskazywać na strony o tematyce ślubno-weselnej. Wszystkie publikowane materiały muszą być zdefiniowane w sposób zrozumiały i czytelny zgodnie z opisem pól formularzy do tego przeznaczonych oraz muszą być przypisane do poprawnej kategorii.
 5. Publikacja materiałów przez Użytkownika oznacza zgodę na ich prezentację innym Użytkownikom na łamach Serwisu.
 6. Publikowane w Serwisie przez Użytkownika materiały nie mogą łamać autorskich praw majątkowych.
 7. Zabronione jest publikowanie treści: obraźliwych, obrażających ludzką godność, naruszających dobra osobiste, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, erotycznych, pornograficznych, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.
 8. Zabronione jest wielokrotne publikowanie tych samych materiałów (zwłaszcza plików graficznych).
 9. Wszystkie materiały publikowane przez Użytkownika w Serwisie stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika.
 10. Użytkownik zatwierdza dokładny czas emisji ogłoszenia wybierając jeden z dostępnych terminów publikacji. Potwierdzenie emisji w mailu ogłoszeniodawcy - jest decyzją ostateczną i stanowi umowę ze świadomie wybranym czasem jej wygaśnięcia. Nie ma możliwości usunięcia bezpłatnego ogłoszenia przed końcem jego emisji. Nie ma możliwości późniejszej edycji/wymiany zdjęć lub nanoszenia jakichkolwiek poprawek.

II Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Serwis stanowi jedynie medium pośredniczące, umożliwiając nawiązanie współpracy między zainteresowanymi stronami. Administrator nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Administratora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, wartość oraz realizację ofert Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Użytkownika zakazu publikacji materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (zwłaszcza majątkowymi prawami autorskimi).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe działania Użytkowników niezgodne z ideą Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę materiałów Użytkowników, wynikających z: całkowitego wyłączenia Serwisu, awarii sprzętu, przerw w świadczeniu usług dostawców internetowych, działania złośliwego oprogramowania, ingerencji osób trzecich, złośliwej działalności Użytkowników, czasowej konserwacji lub modernizacji Serwisu lub wskutek działań siły wyższej.
 6. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje działanie, jak również za rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego regulaminu materiałów publikowanych w Serwisie.
 7. Zabrania się jakichkolwiek działań Użytkownika potencjalnie lub faktycznie utrudniających, destabilizujących lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub mających negatywny wpływ na wizerunek i dobre imię Serwisu.
 8. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu materiałów niezgodnych z niniejszym regulaminem, usuwania ogłoszeń i blokady Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.

III Postanowienia końcowe

 1. Administrator serwisu decyduje o wszystkich innych kwestiach, nieujętych w niniejszym regulaminie. Wszystkie publikowane materiały mogą podlegać moderowaniu przez Administratora i to jego subiektywna ocena decyduje o ewentualnym naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu przez ich autora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Serwisu, jego zamknięcia lub do wyłączenia w każdym momencie świadczenia bezpłatnej usługi - bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn.
 3. Użytkownik ma prawo do zgłaszania Administratorowi wszelkich sugestii, problemów, skarg oraz pytań związanych z funkcjonowaniem serwisu, działalnością innych użytkowników itp. O konieczności i czasie odpowiedzi na zgłoszenie decyduje Administrator.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w całości.

Targi Ślubne - ogłoszenia. Informator ślubny - copyright by Strony internetowe Częstochowa.

szablony stron weselnych

WIADOMOŚCI O USŁUGACH ŚLUBNYCH. OFERTY I OGŁOSZENIA FIRM WESELNYCH. POPULARNE SERWISY DLA NOWOŻEŃCÓW.

Bezpłatne Ogłoszenia Ślubne

portale weselne @ SSL w Quick.Cart